• Citing Article List

  The journal uses Crossref Cited-by service counts times cited of published articles. Cited-by allows Crossref members to find out who is citing their content. This is the Citing Article List of “Novel approaches for the rational design of PROTAC linkers”.
  No. Publication Date Citing Article
  1 2024 Shuihong Cheng, Yong Feng, Wei Li, Tong Liu, Xun Lv, Xiaomei Tong, Gan Xi, Xin Ye, Xuebing Li. Development of novel antivrial agents that induce the degradation of the main protease of human-infecting coronaviruses, European Journal of Medicinal Chemistry. 2024; 275: 116629116629.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2024.116629
  2 2023 Qiong Li, Li Zhou, Siyuan Qin, Zhao Huang, Bowen Li, Ruolan Liu, Mei Yang, Edouard C. Nice, Huili Zhu, Canhua Huang. Proteolysis-targeting chimeras in biotherapeutics: Current trends and future applications, European Journal of Medicinal Chemistry. 2023; 257: 115447115447.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2023.115447
  3 2021 Santanu Hati, Marisa Zallocchi, Robert Hazlitt, Yuju Li, Sarath Vijayakumar, Jaeki Min, Zoran Rankovic, Sándor Lovas, Jian Zuo. AZD5438-PROTAC: A selective CDK2 degrader that protects against cisplatin- and noise-induced hearing loss, European Journal of Medicinal Chemistry. 2021; 226: 113849113849.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113849
  4 2023 Qian-Qian Zhou, Hai-Tao Xiao, Fan Yang, Yong-Dan Wang, Ping Li, Zu-Guo Zheng. Advancing targeted protein degradation for metabolic diseases therapy, Pharmacological Research. 2023; 188: 106627106627.  https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106627
  5 2024 Nisha Setia, Haider Thaer Abdulhameed Almuqdadi, Mohammad Abid. Journey of Von Hippel-Lindau (VHL) E3 ligase in PROTACs design: From VHL ligands to VHL-based degraders, European Journal of Medicinal Chemistry. 2024; 265: 116041116041.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2023.116041
  6 2024 Yang Li, Junfeng Qu, Lizhi Jiang, Xiaoyu Peng, Kaiyue Wu, Miaojia Chen, Yuanyuan Peng, Xuan Cao. Application and challenges of nitrogen heterocycles in PROTAC linker, European Journal of Medicinal Chemistry. 2024; 273: 116520116520.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2024.116520
  7 2024 Eslam M. H. Ali, Cody A. Loy, Darci J. Trader. 2024;   https://doi.org/10.1101/2024.01.20.576376
  8 2023 Yilin Gu, Yizhe Li, Jiaxing Wang, Lele Zhang, Jifa Zhang, Yuxi Wang. Targeting ferroptosis: Paving new roads for drug design and discovery, European Journal of Medicinal Chemistry. 2023; 247: 115015115015.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.115015
  9 2022 Liena Qin, Han Dai, Junfeng Wang. Key Considerations in Targeted Protein Degradation Drug Discovery and Development, Frontiers in Chemistry. 2022; 10: 934337.  https://doi.org/10.3389/fchem.2022.934337
  10 2023 José A. Villegas, Tasneem M. Vaid, Michael E. Johnson, Terry W. Moore. Mapping the energy landscape of PROTAC-mediated protein-protein interactions, Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023; 21: 1885.  https://doi.org/10.1016/j.csbj.2023.02.049
  11 2024 Jingfen Su, Yue Xiao, Linyu Wei, Huiyang Lei, Fei Sun, Weixia Wang, Jun Yin, Rui Xiong, Shihong Li, Pei Zhang, Ying Zhou, Xiaochuan Wang, Jie Zheng, Jian-Zhi Wang. Generation of tau dephosphorylation-targeting chimeras for the treatment of Alzheimer’s disease and related tauopathies, Science Bulletin. 2024; 69: 1137.  https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.01.019
  12 2023 Maokai Jiang, Yuankun Wang, Yumeng Zhuang, Xianzhang Wang, Lei Yao. 2023;   https://doi.org/10.2139/ssrn.4585000
  13 2023 Namy George, Md. Jawaid Akhtar, Khalid Al Balushi, Sher Zaman Safi, Syed Najmul Hejaz Azmi, Shah Alam Khan. The emerging role of proteolysis targeting chimeras (PROTACs) in the treatment of Alzheimer’s disease, Medicinal Chemistry Research. 2023;   https://doi.org/10.1007/s00044-023-03026-w
  14 2023 Chelsi M. Almodóvar‐Rivera, Zhen Zhang, Jingyao Li, Haibo Xie, Yu Zhao, Le Guo, Marissa G. Mannhardt, Weiping Tang. A Modular Chemistry Platform for the Development of a Cereblon E3 Ligase‐Based Partial PROTAC Library, ChemBioChem. 2023; 24: e202300482.  https://doi.org/10.1002/cbic.202300482
  15 2023 Giulia Apprato, Giulia D’Agostini, Paolo Rossetti, Giuseppe Ermondi, Giulia Caron. In Silico Tools to Extract the Drug Design Information Content of Degradation Data: The Case of PROTACs Targeting the Androgen Receptor, Molecules. 2023; 28: 1206.  https://doi.org/10.3390/molecules28031206
  16 2021 José A. Villegas, Tasneem M. Vaid, Michael E. Johnson, Terry W. Moore. 2021;   https://doi.org/10.1101/2021.08.31.458424
  17 2022 Federica Pedrucci, Claudia Pappalardo, Giovanni Marzaro, Nicola Ferri, Alberto Ferlin, Luca De Toni. Proteolysis Targeting Chimeric Molecules: Tuning Molecular Strategies for a Clinically Sound Listening, International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23: 6630.  https://doi.org/10.3390/ijms23126630
  18 2021 Haixia Liu, Xinyu Ding, Linyi Liu, Qianglong Mi, Quanju Zhao, YuBao Shao, Chaowei Ren, Jinju Chen, Ying Kong, Xing Qiu, Nicola Elvassore, Xiaobao Yang, Qianqian Yin, Biao Jiang. Discovery of novel BCR-ABL PROTACs based on the cereblon E3 ligase design, synthesis, and biological evaluation, European Journal of Medicinal Chemistry. 2021; 223: 113645113645.  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113645
  19 2023 Anna Pasieka, Eleonora Diamanti, Elisa Uliassi, Maria Laura Bolognesi. Click Chemistry and Targeted Degradation: A Winning Combination for Medicinal Chemists?, ChemMedChem. 2023; 18: e202300422.  https://doi.org/10.1002/cmdc.202300422
  20 2024 Ming Yang, Hua Xiang, Guoshun Luo. Targeting focal adhesion kinase (FAK) for cancer therapy: FAK inhibitors, FAK-based dual-target inhibitors and PROTAC degraders, Biochemical Pharmacology. 2024; 224: 116246116246.  https://doi.org/10.1016/j.bcp.2024.116246